Zmena registrácie karty Skylink

Pôvodné registračné údaje
Nové registračné údaje

* Odporúčame overiť si, či naša e-mailová odpoveď nebude uložená vo vašej emailovej schránke v zložke Nevyžiadaná pošta alebo Reklama.

Žiadam o zmenu registračných údajov pre dekódovacie karty (ďalej len "karty") vyššie uvedených čísel a vyhlasujem, že som ich novým vlastníkom, pričom som ich nadobudol legálnym spôsobom so súhlasom pôvodného vlastníka, že karty budem užívať pre príjem televíznych programov v Mieste inštalácie vyznačenom na tejto žiadosti, a to len pre svoju osobnú potrebu a súčasne sa zaväzujem neumožniť či zamedziť ich užívanie akejkoľvek inej tretej osobe, okrem osôb uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Skylink.
Ďalej prehlasujem, že mnou vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé a že som sa zoznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti M7 Group S.A., so sídlom Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxembourg, Luxemburské veľkovojvodstvo a s týmito súhlasím.
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení, vyslovujem súhlas k zhromažďovaniu, spracovanie, uchovanie a užívanie vyššie uvedených osobných údajov.